Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Καμία αλλαγή στους προπονητές της Α΄ ΚατηγορίαςΜε ανακοίνωσή της η ΕΠΣΝΑ αναφέρεται στο τι θα ισχύσει για τους προπονητές της Α΄ Κατηγορίας. Έτσι λοιπόν δε θα ισχύσει ότι απαραίτητα θα υπάρχει διπλωματούχος προπονητής, καθώς από την ΕΠΟ υπάρχει η ενημέρωση πως οι προπονητές που πληρούν τα κριτήρια των διπλωμάτων είναι 22 και κανονικά θα έπρεπε να είναι διπλάσιοι από τις ομάδες της κατηγορίας.

Αναλυτικά:

Κύριε Πρόεδρε, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως, κατά τη συνεδρίαση της 7/9/2015, αφού
έλαβε υπόψη της: α) τον κανονισμό προπονητών ποδοσφαίρου, άρθρα 6 και 7, από τα οποία προβλέπεται η πρόσληψη υποχρεωτικά προπονητή στα σωματεία της ανώτερης κατηγορίας της Ε.Π.Σ. (Α’ κατηγορία), με την προϋπόθεση όμως ότι ο αριθμός των προπονητών του οικείου Συνδέσμου οι οποίοι κατέχουν ταυτότητα τριετίας UEFA ή Ε.Π.Ο. να είναι διπλάσιος από τον αριθμό των ομάδων της κατηγορίας αυτής, β) το άρθρο 22 της προκήρυξης πρωταθλημάτων μας, περιόδου 2015-2016, γ) το με αριθμό 870/22-7-2015 έγγραφό μας, με το οποίο γνωρίζουμε στα σωματεία τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού προπονητών, δ) το με αριθμό 24382/27-8-2015 έγγραφο της Ε.Π.Ο., με το οποίο απαντώντας σε ερώτημά μας, μας γνωρίζει τον αριθμό των προπονητών του οικείου συνδέσμου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή και ο οποίος ανέρχεται στους είκοσι δύο (22), δηλαδή είναι μικρότερος του προβλεπόμενου από το άρθρο 7 παρ. 2 του κανονισμού προπονητών ποδοσφαίρου, το οποίο αναφέρει ότι από την υποχρέωση πρόσληψης προπονητή, εξαιρούνται τα σωματεία της ανώτερης κατηγορίας της Ε.Π.Σ. αν ο αριθμός των προπονητών του οικείου συνδέσμου, δεν είναι τουλάχιστον διπλάσιος των σωματείων της κατηγορίας αυτής, δηλαδή τουλάχιστον 32 και κατά συνέπεια βάσει του κανονισμού προπονητών ποδοσφαίρου (άρθρο 7 παρ. 2) και βάσει του με αριθμό 24786/31- 8-2015 εγγράφου της Ε.Π.Ο. το οποίο επιβεβαιώνει όλα τα παραπάνω, τα σωματεία της ανώτερης κατηγορίας της Ενώσεώς μας (Α’ κατηγορία) δεν υποχρεούνται στην πρόσληψη επίσημου προπονητήομόφωνα αποφασίζει και τροποποιεί το άρθρο 22 της προκήρυξης πρωταθλημάτων μας, περιόδου 2015-2016, ως εξής:
«Τα σωματεία όλων των κατηγοριών της Ενώσεώς μας, Α’, Β’, Γ’, υποχρεούνται είτε στην πρόσληψη προπονητή Ε.Π.Ο. κάτοχου ταυτότητας τριετίας UEFA ή Ε.Π.Ο., κατόχων τουλάχιστον πιστοποιητικού UEFA Β’, διπλώματος UEFA C’ και πιστοποιητικού UEFA C’ και στην έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή, είτε στην έκδοση ταυτότητας εισόδου στον αγωνιστικό χώρο σε πρόσωπο που δεν πληροί τους παραπάνω όρους, καταθέτοντας στην ‘Ενωση τα παρακάτω δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ:

1.αίτηση του σωματείου,

2.ταυτότητα προπονητή UEFA με ημερομηνία λήξης 31-12-2015 ή ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31-12-2018,.

3.βεβαίωση μέλους στον οικείο Σύνδεσμο Προπονητών.

4.δύο έγχρωμες φωτογραφίες,

5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα Κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο., αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Κανονισμού Προπονητών, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.,

6.επικυρωμένο αντίγραφο του κατατεθειμένου στην αρμόδια .Ο.Υ. ιδιωτικού συμφωνητικού, με το σωματείο (φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή), και

7.χρηματικό παράβολο εκατό (100) ευρώ για την Α’ κατηγορία, ογδόντα (80) ευρώ για την Β’ κατηγορία και πενήντα (50) ευρώ για την Γ’ κατηγορία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ:


1.αίτηση του σωματείου,

2.μία φωτογραφία,

3.υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 του ατόμου αυτού, στην οποία θα αναγράφει τα σωματεία στα οποία αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής, επί μία πενταετία τουλάχιστον συνολικά και ποιες ποδοσφαιρικές περιόδους αγωνίστηκε σε αυτά,

4.υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα Κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο., αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Κανονισμού Προπονητών, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. και

5.χρηματικό παράβολο εκατό (100) ευρώ για τα σωματεία της Α’ κατηγορίας, ογδόντα (80) ευρώ για τα σωματεία της Β’ κατηγορίας και πενήντα (50) ευρώ για τα σωματεία της Γ’ κατηγορίας.

Αποφασίστηκε επίσης να δοθεί περίοδος χάριτος τριών (3) αγωνιστικών για τα σωματεία της Α’ κατηγορίας και δύο (2) αγωνιστικών για τα σωματεία Β’ και Γ’ κατηγορίας, για την υποχρεωτική τήρηση των παραπάνω, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα επιλαμβάνεται η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού προπονητών ποδοσφαίρου, το οποίο αναφέρει ότι «Σωματείο το οποίο δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 400 έως 1.500 ευρώ και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Ενώσεως, η ποινή του χρηματικού προστίμου διπλασιάζεται. (‘Αρθρο 12 Κανονισμού Προπονητών).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου